ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือน มิถุนายน  พ.ศ.2563)

ปรากฎตามเอกสารข้างล่างนี้ 

...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

 

 

 

เกี่ยวกับหน่วยงาน