ประชาสัมพันธ์ เรื่อง " ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) "

กดแบบประเมินได้ที่นี่  >>https://itas.nacc.go.th/go/verifyotpeit?tokenId=337529&tokenValue=ae2a09f4-ee96-44fc-8202-ca24e6e96314&departmentId=5712 

 

 

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

กดแบบประเมินได้ที่นี่  >>https://itas.nacc.go.th/go/verifyotpeit?tokenId=336408&tokenValue=9db94230-dd85-4724-8e03-72e848936f52&departmentId=5712 

 

 

เกี่ยวกับหน่วยงาน