ประชาสัมพันธ์

เรื่อง การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) แบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service : OSS

 

 

         องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบ ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชน ของหน่วยงานภาครัฐ ดัวยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)  ผ่านศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service :OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบ เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงการรับบริการของภาครัฐ ในศูนย์บริการใกล้บ้านที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ หรือผ่านทาง www.dla.go.th/oss.htm หรือ แอปพลิเคชัน " ทางรัฐ "

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คู่มือการให้บริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน