ประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะในที่ หรือทางสาธารณะ

          ปัจจุบัน พบว่า ขยะริมถนนเพิ่มสูงขึ้น โดยมีเศษขยะตลอดสองข้างทางเพิ่มสูงขึ้นเป็นจำนวนมากจากประชาชนที่ขับรถสัญจรผ่านไปมา ทิ้งขยะลงข้างทาง จนเป็นปัญหาหลักของการเกิดมลพิษในอากาศ รวมทั้ง การทิ้งก้นบุหรี่ซึ่งถือเป็นขยะอันตรายและยังเป็นสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ป่าเพื่อเป็นการป้องกันมลพิษทางอากาศ และป้องกันการเกิดไฟป่า องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบ มีหน้าที่หนึ่งที่ต้องทำในเขตรับผิดชอบ การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ ตลอดจนแม่น้ำลำคลองและทางระบายน้ำ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอย และสิ่งปฎิกูล เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่ เนื่องจากยังมีประชาชนทิ้งขยะไม่เป็นที่ ไม่ทิ้งในภาชนะที่จัดไว้ให้ ทิ้งลงถนน ทะเล สร้างความสกปรกให้กับพื้นที่หรือทางสาธารณะ

          องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบ จึงขอประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะในที่ หรือทางสาธารณะขึ้น เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชน ทราบดังนี้

    คัดแยกขยะมูลฝอยก่อนนำทิ้ง โดยแยกประเภท ดังนี

        ขยะย่อยสลายได้ หรือขยะอินทรีย์ คือขยะจำพวก เศษอาหาร เศษใบไม้ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร สามารถนำไปผลิตเป็นพลังงานประเภทต่างๆ เช่น ไบโอแก๊ส นอกจากนี้ ยังสามารถผลิตปุ๋ยได้ด้วย

        ขยะทั่วไป คือขยะประเภทอื่น เป็นขยะที่นอกเหนือจากขยะย่อยสลายได้ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะย่อยสลายยาก ไม่คุ้มค่าต่อการนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น ซองขนม กล่องโฟม จำเป็นต้องหาวิธีกำจัดอย่างถูกวิธี

        ขยะรีไซเคิล หรือบางคนเรียกว่า ขยะแห้ง เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยาก เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ สามารถนำไปรีไซเคิลได้ เพื่อนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่อีกครั้ง

        ขยะอันตราย คือ ขยะที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ เช่น สารพิษ วัตถุที่ทำให้เกิดโรคหรือเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุกัดกร่อน เข่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น ควรนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีตาม เพื่อไม่ให้รั่วซึมลงแหล่งน้ำ หรือชั้นผิวดิน

  1. ห้ามทิ้งขยะในที่หรือทางสาธารณะ
  2. ห้ามทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง
  3. กรณีมีการบริการรถ รับ-ส่ง นักเรียน พนักงานโรงงาน พนักงานบริษัท หรือรถโดยสารสาธารณะ ขอความร่วมมือจัดให้มีภาชนะรองรับขยะประจำรถ และสร้างความเข้าใจกับผู้โดยสารไม่ให้ทิ้งขยะบริเวณถนนระหว่างเดินทาง

 >>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

 

 

 

 

 

 Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน