โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบาน หมู่ที่ 10 บ้านรักไทย ตำบลสะแกราบ

           เนื่องด้วยประชาชนในตำบลสะแกราบ หมู่ที่ 10 บ้านรักไทย ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี มีการปลูกทานตะวันเพื่อเป็นการปรับหน้าดิน หลังจากการทำไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง บนเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ ซึ่งจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการมีงานทำการจ้างงานและสนับสนุนการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ให้ชุมชนและองค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันในชุมชน และเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ประชากรส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่ตำบลสะแกราบประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปัจจุบันในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคมของปีถัดไป สภาพภูมิอากาศมีความ หนาวเย็น มีความเหมาะสมกับการท่องเที่ยวและพักผ่อน ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่ทานตะวันบานสะพรั่ง ทำให้สภาพภูมิทัศน์มีความสวยงามเหมาะสมกับการท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเพื่อให้สภาพภูมิทัศน์ของตำบลสะแกราบ สวยงามเหมาะสมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบ จึงดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทุ่งทานตะวันบานที่ตำบลสะแกราบ ซึ่งจะเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนและเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ตำบลสะแกราบ

           ขอเชิญประชาชนทั้งในตำบลสะแกราบ และประชาชนจากภายนอก ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดลิ้นทองตำบลสะแกราบ เพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคา และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบต่อไป

 

เกี่ยวกับหน่วยงาน