ประชาสัมพันธ์ เรื่อง " ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) "

กดแบบประเมินได้ที่นี่  >>https://itas.nacc.go.th/go/eit/oh08af 

 

 

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น" 

ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้งและลำดับที่ในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทางเว็บไซต์ ✅ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต./นายก อบต. แล้วไปลงคะแนนในวันอาทิตย์ที่ 28พ.ย.2564

หากไม่มีชื่อแจ้ง เพิ่ม-ถอนชื่อกับนายทะเบียนอำเภอ


คลิก>>https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ 

 

 

เกี่ยวกับหน่วยงาน