ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "รณรงค์ หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย"

 

“หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทาง ม้าลาย  #ความดีที่คุณทำได้”

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" 

             ดาวน์โหลดเอกสาร >>http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2022/1/2329_6223.pdf 

 

 

เกี่ยวกับหน่วยงาน